Valamis ja Helsingin yliopisto kehittivät tutkimusperustaisen palautejärjestelmän

Tietotekniikan palveluyritys Valamis Group Oy* ja Helsingin yliopisto ovat yhteistyössä kehittäneet automatisoidun palautejärjestelmän. Järjestelmä tukee opintoja ja tuottaa konkreettista ja vertailukelpoista tietoa opiskelujen etenemisestä. Pilotoinnin jälkeen järjestelmä laajenee koko Helsingin yliopiston ja noin 35 000 opiskelijan käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Avoimen lähdekoodin teknologiaan pohjautuvaa järjestelmää voidaan soveltaa tehokkaasti myös esimerkiksi kilpailluilla kuluttajamarkkinoilla. Ratkaisu on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta.

Helsingin yliopiston LEARN-tutkimusprojektin päällikkö Anna Parpala arvioi palautejärjestelmän tehokkuuden, tiedon konkreettisuuden ja tietojen vertailtavuuden tuovan merkittävää laadullista lisäarvoa ja kustannustehokkuutta yliopiston arkityöhön. Hyötyjiä ovat sekä opiskelijat, tiedekunnat ja laitokset.

Kyse on sekä oppimisen että opetuksen palautteesta. Palautejärjestelmän kautta saamme jatkossa konkreettista tietoa ja tuloksia opintojen etenemiseen vaikuttavista tekijöistä, opintojen kuormittavuudesta kuten myös oppimisympäristön hyvistä käytännöistä sekä opintoja edistävistä seikoista. Kerättyä aineistoa on mahdollista hyödyntää myös tutkimuskäyttöön, projektipäällikkö Anna Parpala listaa.

Parpalan mukaan Helsingin yliopisto on rakentanut yliopisto-oppimisen tutkimuspohjaista kyselyä jo vuosien ajan. Käytössä on ollut manuaalinen palautejärjestelmä, joka on sinällään tukenut opiskelijoiden oppimista ja opetuksen kehittämistä, mutta joka on arkityössä osoittautunut työlääksi, hajanaiseksi ja hankalasti hallittavaksi. Manuaalista järjestelmää ei tästä syystä voitu tarjota kaikille tiedekunnille.

Jotta koko yliopisto voi hyödyntää tutkimuspohjaista palautetta, yliopisto haki vuonna 2011 kilpailutuksen kautta toteuttajaa automatisoidulle palautejärjestelmälle. Kilpailun voittanut Valamis on Parpalan mukaan ymmärtänyt yliopiston tarpeet loistavasti.

Kieli on ollut aidosti yhteinen. Monin paikoin olemme saaneet enemmän kuin olemme osanneet pyytääkään, Parpala iloitsee. Palautejärjestelmästä on tullut kyselyjä useista yliopistoista. Yliopistot muun muassa Hollannissa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa ovat olleet kiinnostuneita suomalaisesta innovaatiosta.

Poimi palaute, kuuntele kuluttajaa

Valamis on tuotteistanut ratkaisun Liferay-pohjaiseksi VAHTIE-palautejärjestelmäksi. Oman järjestelmänsä Helsingin yliopisto on nimennyt toimintaympäristöä kuvailevaksi LEARN-palautejärjestelmäksi. Palautejärjestelmän taipuisuus, integroitavuus ja toimialakohtainen kehittämismahdollisuus ulottuvat käytännössä paljon nimikointia syvemmälle. Valamis Group Oy:n varatoimitusjohtaja ja oppimisratkaisuihin erikoistunut Jari Järvelä muistuttaa, että VAHTIE-palautejärjestelmä on konkreettinen ja aikaa säästävä työkalu yrityksille, jotka ottavat asiakkaansa mukaan kehittämään palveluaan – mahdollisimman syvällinen tieto kuluttajien mielipiteistä ja valinnoista auttaa yritystä palvelukokonaisuuden muotoilemisessa.

Palautejärjestelmä kerää, koostaa ja käsittelee tiedon automaattisesti. Järjestelmä on integroitavissa myös muihin tietojärjestelmiin; VAHTIE tarjoilee seulomansa datan halutussa muodossa myös muille järjestelmille.

VAHTIEn käytettävyys korostuu kaikissa käyttötarkoituksissa kyselylomakkeista raportointiin. Tutkimuslomakkeet lähetetään webbikyselyinä tai sähköpostitse. Vastaustilanne ja tarvittavat muistutukset hoituvat automaattisesti. VAHTIE eroaa olennaisesti perinteisestä palautejärjestelmästä myös siinä, että järjestelmä mahdollistaa myös vuorovaikutuksen, Valamis Group Oy:n varatoimitusjohtaja Jari Järvelä kiteyttää.

Lisätiedot:
Valamis Group Oy

Jari Järvelä
varatoimitusjohtaja

*Uutisen julkaisuhetkellä Valamis oli nimeltään Arcusys.